สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้ผ่านเข้ารอบการประกวดแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นโดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

สื่อมัลติมีเดีย