สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กีฬาสารสินเกมส์
โครงการเขียนแผนการตลาด

สื่อมัลติมีเดีย