ปรัชญา

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ความมารถทางด้านทฤษฏีและทางด้านการปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมระดับประเทศ

วัตถุประสงค

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในการบริหารธุรกิจของท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกที่ดีในการบริการ มีคุณธรรม และจริยธรรมในด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3. ร่วมกับท้องถิ่นในการวางแผน พัฒนา ด้านธุรกิจให้มีคุณภาพ มีความสามารถทางการแข่งขัน และมีความยั่งยืน

 

 

คำแนะนำ

เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์แบบ

ควรเปิดด้วย Mozila Firefoxมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-1959 โทรสาร 0-7621-1778
ติดต่อสาขาวิชาการตลาด
E-mail : pkru_mk@hotmail.com
iPositioning Magazine